Quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất