Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp thành phố Hạ Long 2020

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp thành phố Hạ Long 2020