Tin tức thành phố

Ban thường vụ Thành ủy cho ý kiến về các nội dung theo chương trình công tác tháng 9
Ngày đăng 28/09/2021 | 06:39  | View count: 3509

Ngày 28/9, Ban thường vụ Thành ủy họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung theo chương trình công tác tháng 9 năm 2021; triển khai nhiệm những tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến đóng góp về nhiều nội dung quan trọng tháng 9 và 9 tháng năm 2021 như: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 36-KL/TU của Tỉnh ủy và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021, tiến độ đầu tư công, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an năm 2021; Báo cáo kết quả công tác tư tưởng, dân vận, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, văn phòng cấp ủy 9 tháng năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền của Thành phố và đầu tư công đối với một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBND xã, phường, các đơn vị có liên quan; Báo cáo kết quả xử lý các tồn tại liên quan đến 48 đồ án quy hoạch chi tiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh trên địa bàn Thành phố Hạ Long; Chủ trương nghiên cứu lập Quy hoạch các khu tái định cư tại xã Sơn Dương, Thành phố Hạ Long.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, các phòng, ban liên quan tiếp thu để hoàn thiện báo cáo trình Ban thường vụ.

Trần Thanh