Trung tâm truyền thông - văn hóa

I. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Du, phương Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0333.825.412

Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn

II. Chức Năng - Nhiệm Vụ: Được quy định tại Quyết định số 431/QĐ-UBND, ngày 21/01/2021 của UBND Thành phố Hạ Long, cụ thể như sau:

 

III. Tổ chức bộ máy

 

 

Đồng chí: Phạm Tống

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0904136581

Email: phamtong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Dương

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 02033.611.792

Email: Nguyenthithuyduong2@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố\

Điện thoại: 0936635580

Email: nguyenthithanh.hb@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Văn Xây

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0982.607.929

Email: phamvanxay@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy