Trung tâm bồi dưỡng chính trị

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HẠ LONG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

          Tên cơ quan: Trung tâm Chính trị thành phố Hạ Long

 - Địa chỉ: Tổ 32 khu 3A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033811239

- Email: trungtambdcttphalongcx@gmail.com

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

- Đồng chí: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Chức vụ: Thành ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị

- Ngày sinh:  02/01/1975

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn; Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại:  01699892325
- Email:
nguyenthidinh@quangninh.gov.vn

 

2. Phó giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

- Đồng chí: TRẦN HỒNG ĐĂNG

- Chức vụ: Phó giám đốc

- Ngày sinh: 23/11/1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học - Công tác tư tưởng; Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 094.888.63.93
- Email: tranhongdang@quangninh.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy