Đồng chí: Vũ Hồng Sơn
 Uỷ viên BTV Thành uỷ, Quyền Chủ tịch UBND Thành phố 

 Email: vuhongson@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng
 Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 Email: nguyenviethung.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn
 Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố 

 Email: nguyenngocson.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhã
 Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố 

 Email: nguyenhuunha@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy