UBND THÀNH PHỐ 
  Phạm Hồng Hà
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Kiêm Trưởng Ban quản lý Vịnh 
 

 

Vũ Hồng Sơn
Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND Thành phố 

 

 

Nguyễn Việt Hùng
Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn
Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long

 

Nguyễn Hữu Nhã
Thành ủy viên, Phó chủ  tịch UBND Thành phố Hạ Long