Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 12098/UBND V/v công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung KHSĐ năm 2020 của thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 08/12/2020
2 Số: 12103/UBND V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 03-Ctr/TU ngày 30/10/2020  UBND TP Hạ Long 08/12/2020
3 Số: 12098/UBND V/v công bố công khai điều chỉnh bổ sung KHSDĐ năm 2020 của thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 08/12/2020
4 Số: 14553/QĐ-UBND Quyết định v/v thu hồi, hủy bỏ “Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/200 một phần thửa đất số 71 tờ bản đồ 17, phường Hồng Hải, tp Hạ Long” được phòng Quản lý đô thị thành phố phê duyệt ngày 15/1/2015  UBND TP Hạ Long 07/12/2020
5 Số: 5828/QĐ-UBND Quyết định v/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Sơn Dương đối với ông Nguyễn Tuấn Phú  UBND TP Hạ Long 07/12/2020
6 số: 14551/QĐ-UBND Quyết định về việc phong tỏa tạm thời nhà nghỉ Hòa Bình( số 39 Vườn Đào- tổ 4, khu 2, phường Bãi Cháy) UBND TP Hạ Long 05/12/2020
7 Số: 14538/QĐ-UBND Quyết định v/v phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND TP Hạ Long 04/12/2020
8 Số: 14539/QĐ-GQXP Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 04/12/2020
9 Số: 14540/QĐ-GQXP Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 04/12/2020
10 số 12012/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Điện khẩn số 18/ĐK-UBND ngày 2/12/2020 của UBND tỉnh và Thông báo số 03/TB/BCĐ ngày 1/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố UBND TP Hạ Long 04/12/2020
11 số 11937/UBND-KT V/v báo cáo kết quả thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn Thành phố và các đối tượng khác UBND TP Hạ Long 03/12/2020
12 Số 14392/QĐ-UBND Quyết định v/v Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 02/12/2020
13 Số 14391/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua- khen thưởng thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 02/12/2020
14 Số: 11872/UBND-VP V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh  UBND TP Hạ Long 01/12/2020
15 Số: 498/QĐ-UBND Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Sáng kiến thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 30/11/2020
16 Số 498/QĐ-UBND Quyêt định v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 30/11/2020
17 Số 497/QĐ-UBND Quyêt định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 30/11/2020
18 Số: 11793/UBND V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 30/11/2020
19 316/KH-UBND Kế hoạch đăng ký phúc tra quân nhân dự bị nữ chuyên môn kỹ thuật phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2020 UBND TP Hạ Long 30/11/2020
20 Số: 709/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 30/11/2020