Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 03-QĐ/BCĐ  Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 31/08/2021
2 296-KL/TU Kết luận Của BCH Đảng bộ Thành phố Thành ủy Hạ Long 27/08/2021
3 614/CV-TU Về việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 11/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 18/08/2021
4 268-TB/TU THÔNG BÁO KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ Thành ủy Hạ Long 18/08/2021
5 08-CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy Hạ Long về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành ủy Hạ Long 17/08/2021
6 08-CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy Hạ Long về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành ủy Hạ Long 17/08/2021
7 288-KL/TU Kết Luận của Ban chấp hành đảng bộ thành phố Hạ Long về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại Hội nghị ngày 02/8/2021 Thành ủy Hạ Long 05/08/2021
8 19.1/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 Thành ủy Hạ Long 02/08/2021
9 6517/UBND Chương trình phối hợp giữa UBND TP với Ban Dân vận Thành ủy giai đoạn 2021-2025 Thành ủy Hạ Long 28/07/2021
10 4145.1/UBND vv triển khai thực hiện TBKL số 194-TB/TU ngày 13/5/2021 Thành ủy Hạ Long 21/07/2021
11 256-KL/TU Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị ngày 08/7/2021 Thành ủy Hạ Long 19/07/2021
12 01-QĐ/BCĐ Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng mô hình an ninh cơ sở Thành ủy Hạ Long 13/07/2021
13 16-TB/BCĐ

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại cuộc họp ngày 07/6/2021

Thành ủy Hạ Long 08/06/2021
14 Số: 13-TB-BCĐ Thông báo ý kiến chỉ đạo của trưởng BCĐ tại hội nghị ngày 26/5/2021 Thành ủy Hạ Long 28/05/2021
15 14-QĐ/BCĐ

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hạ Long

Thành ủy Hạ Long 17/05/2021
16 Số 193/TU Thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Thành ủy Hạ Long 14/05/2021
17 Số 122-CV/TCNV V/v nộp biên bản công khai vabr kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 Thành ủy Hạ Long 13/05/2021
18 Số: 63/KH-TU Kế hoạch thực hiện kết luận số 126/KL-TU ngày 23/4/2021 của BTV Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 07/05/2021
19 Số 05-BCĐ Kết luận tại Hội nghị Giao ban BCĐ giảm nghèo Thành ủy Hạ Long 10/04/2021
20 số: 05-TB/BCĐ Thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị giao ban BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và xây dựng NTM 02 tháng đầu năm 2021 Thành ủy Hạ Long 26/02/2021