Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT S?/K� hi?u Tr�ch y?u ??n v? ban h�nh Ng�y ban h�nh T�i li?u ?�nh k�
1 Số: 16-KH/TU

 Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Thành ủy Hạ Long 16/10/2020
2 Số: 36/BC-TU

 Báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TU  ngày 11/1/2020 của BCH Đảng bộ thành phố về “phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” 

Thành ủy Hạ Long 13/10/2020
3 Số : 14-KH/TU

 Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và thành lập Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
4 Số: 15-KH/TU

 Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh” 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
5 29-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 07/9/2020

Thành ủy Hạ Long 08/09/2020
6 58-CV/BCĐ

 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho đợt điều tra khảo sát chỉ số PAPI năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Thành ủy Hạ Long 04/09/2020
7 25-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 31/8/2020

Thành ủy Hạ Long 01/09/2020
8 13-TB/TU Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của BTV Thành ủy về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới và phòng, chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2020 Thành ủy Hạ Long 19/08/2020
9 21-CV/TU

 V/v tăng cường các biện pháp  phòng, chống dịch covid-19 và hướng dẫn cài đặt phần mềm bluezone, Ncovi 

Thành ủy Hạ Long 12/08/2020
10 04/CV-TU

 V/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới 

Thành ủy Hạ Long 29/07/2020
11 816/BC-TU

Báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện nghị quyết số 21/NQ-TU, ngày 11/1/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “ phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Thành ủy Hạ Long 30/06/2020
12 26-CT/TU

Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thành ủy Hạ Long 15/06/2020
13 1216-TB/TU

Thông báo về việc phân công tham mưu chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành ủy Hạ Long 29/05/2020
14 241-KH/TU

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
15 240-KH/TU

Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
16 1789-CV/TU

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Thành ủy Hạ Long 29/04/2020
17 22/TU Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020 Thành ủy Hạ Long 31/12/2019
18 211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố Thành ủy Hạ Long 23/12/2019
19 Số 33 - Ctr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành  Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020 Thành ủy Hạ Long 12/12/2019
20 207-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Thành ủy Hạ Long 02/12/2019