Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 320-TB/TU Thông báo Kết luận chỉ đạo của ban thường vụ Thành ủy về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 Thành ủy Hạ Long 25/10/2021
2 733-CV/TU Về việc thực hiện chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 23/10/2021
3 18-TB/BCĐ Thông báo ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid 19 Thành phố tại hội nghị ngày 16/10/2021 Thành ủy Hạ Long 22/10/2021
4 21-QĐ/BCĐ Quyết định về việc kiện toàn thành viên Tiểu ban Dân vận, vận động và huy động xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 15/10/2021
5 20-QĐ/BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 12/10/2021
6 303-TB/TU Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 10/2021 Thành ủy Hạ Long 06/10/2021
7 09-CT/TU Chỉ thị về việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022 Thành ủy Hạ Long 04/10/2021
8 03-QĐ/BCĐ  Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 31/08/2021
9 296-KL/TU Kết luận Của BCH Đảng bộ Thành phố Thành ủy Hạ Long 27/08/2021
10 614/CV-TU Về việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 11/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 18/08/2021
11 268-TB/TU THÔNG BÁO KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ Thành ủy Hạ Long 18/08/2021
12 08-CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy Hạ Long về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành ủy Hạ Long 17/08/2021
13 08-CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy Hạ Long về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành ủy Hạ Long 17/08/2021
14 288-KL/TU Kết Luận của Ban chấp hành đảng bộ thành phố Hạ Long về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại Hội nghị ngày 02/8/2021 Thành ủy Hạ Long 05/08/2021
15 19.1/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 Thành ủy Hạ Long 02/08/2021
16 6517/UBND Chương trình phối hợp giữa UBND TP với Ban Dân vận Thành ủy giai đoạn 2021-2025 Thành ủy Hạ Long 28/07/2021
17 4145.1/UBND vv triển khai thực hiện TBKL số 194-TB/TU ngày 13/5/2021 Thành ủy Hạ Long 21/07/2021
18 256-KL/TU Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị ngày 08/7/2021 Thành ủy Hạ Long 19/07/2021
19 01-QĐ/BCĐ Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng mô hình an ninh cơ sở Thành ủy Hạ Long 13/07/2021
20 16-TB/BCĐ

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại cuộc họp ngày 07/6/2021

Thành ủy Hạ Long 08/06/2021