Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 59/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 30/12/2020
2 Số: 53/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 22/12/2020
3 Số: 52/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 22/12/2020
4 Sô: 51/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4- HĐND khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 22/12/2020
5 số 238/QĐ-HĐND Quyết định về việc phê chuẩn, điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2020 HĐND Thành phố Hạ Long 08/12/2020
6 Số: 47/NQ-HĐND Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 04/12/2020
7 số: 192/HĐND V/v tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND của các đai diểu HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 18/11/2020
8 Số: 46/NQ-HĐND Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương ban hành cơ chế huy động, hỗ trợ vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư đô thị đầu tư trước năm 2005 trên địa bàn thành phố Hạ Long  giai đoạn 2021- 2025. HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
9 Số: 45/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hạ Long- Nguồn vốn ngân sách thành phố Hạ Long; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công  ngân sách thành phố Hạ Long 2020; Danh mục các dự án thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ và thực hiện điểm dừng kỹ thuật; Danh mục các dự án đầu tư mới năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
10 Số: 44/NQ-HĐND Nghị quyết v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
11 Số: 43/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
12 Số: 42/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban kinh tế -Xã hội HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
13 Số: 41/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
14 Số: 40/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
15 Số: 39/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
16 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
17 Số: 37/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
18 Số: 36/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
19 Số 35/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hạ Long HĐND Thành phố Hạ Long 14/09/2020
20 29/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 23/07/2020