Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 32/NQ-HĐND  Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch Đầu tư công năm 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
2 11403/UBND-VP Về việc phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
3 30, 31/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 30) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND TP khóa II ( NQ 31) HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2021
4 Tài liệu họp HĐND Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Tư - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 14/11/2021
5 NQ Nghị Quyết Kỳ họp thứ Ba (kỳ chuyên đề) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 04/11/2021
6 Tài liệu họp HĐND Tài Liệu phục vụ Kỳ họp thứ Ba (kỳ chuyên đề) - HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
7 902/BC-UBND Báo cáo Dự kiến (Lần 2) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
8 Dự Thảo NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
9 Dự thảo NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 29/10/2021
10 12/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điểu chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 28/10/2021
11 431/TTr-UBND Tờ trình Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 22/10/2021
12 88/TTr - HĐND Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 22/10/2021
13 73/HD-HĐND Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng đối với hoạt động của HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/10/2021
14 24/NQ-TTHĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/10/2021
15 25/NQ-TTHĐND Nghị quyết Ban hành quy chế làm việc của Ban pháp chế HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 15/10/2021
16 26/NQ-TTHĐND Nghị quyết ban hành Quy định hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 15/10/2021
17 68/TB-HĐND Thông báo lịch công tác tháng 10 năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 12/10/2021
18 55/TB-HĐND Thông báo lịch công tác tháng 9/2021 HĐND Thành phố Hạ Long 22/09/2021
19 23/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 20226 HĐND Thành phố Hạ Long 30/08/2021
20 624/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND Thành phố Hạ Long 27/08/2021