Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 68/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
2 65/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

 

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
3 66/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hạ Long năm 2021

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
4 69/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2021

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
5 67/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khắc phục xử lý ngập úng khu vực khi 7 phường Cao Thắng và khu 5 phường Hà Lầm

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
6 63/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
7 64/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
8 Số: 45/BC-HĐND Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kinh tế- xã hội, HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 23/03/2021
9 Số 03/KH-TBTT ngày 9/3/2021 Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 10/03/2021
10 08/QĐ-UBBC Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn Thành phố Hạ Long HĐND Thành phố Hạ Long 25/02/2021
11 07/QĐ- UBBC Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ của Tiểu ban đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 19/02/2021
12 Số 06/UBBC V/v ấn định một số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị HĐND Thành phố Hạ Long 18/02/2021
13 59/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 30/12/2020
14 Số: 53/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 22/12/2020
15 Số: 52/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 22/12/2020
16 Sô: 51/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4- HĐND khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 22/12/2020
17 số 238/QĐ-HĐND Quyết định về việc phê chuẩn, điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2020 HĐND Thành phố Hạ Long 08/12/2020
18 Số: 47/NQ-HĐND Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 04/12/2020
19 số: 192/HĐND V/v tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND của các đai diểu HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 18/11/2020
20 Số: 46/NQ-HĐND Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương ban hành cơ chế huy động, hỗ trợ vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư đô thị đầu tư trước năm 2005 trên địa bàn thành phố Hạ Long  giai đoạn 2021- 2025. HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020