Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 23/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của TT HĐND, đại biểu HĐND TP khóa II, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 30/08/2021
2 23/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 20226 HĐND Thành phố Hạ Long 30/08/2021
3 624/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND Thành phố Hạ Long 27/08/2021
4 33/TB-HĐND Thông báo kết luận của TT HĐND TP tại hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và kết quả thực hiện NQ số 51/ NQ-HĐND HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
5 18/NQ-HĐND Nghị quyết vv phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu chi ngân sách TP năm 2020 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
6 17/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 06 tháng cuối năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
7 14/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND và phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND TP khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
8 15/NQ-HĐND Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND TP khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
9 20/NQ-HĐND
 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
10 21/NQ-HĐND Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
11 19/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
12 16/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND TP khóa I; việc triển khai thực hiện NQ số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
13 22/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
14 63-68/QĐ-HĐND
Quyết định vv phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT HĐND xã Kỳ Thượng, Vũ Oai, Hòa Bình
HĐND Thành phố Hạ Long 13/07/2021
15 59-62/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT HĐND phường Hà Khẩu, Tuần Châu HĐND Thành phố Hạ Long 13/07/2021
16 05/BC-HĐND Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 09/07/2021
17 37-58/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ PCT, Chủ tịch HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 05/07/2021
18 15-38/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT phường xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 30/06/2021
19 13./NQ-HĐND Nghị quyết vv thành lập các Tổ đại biểu HĐND TP và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021
20 11/NQ-HĐND
Nghị quyết vv phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND TP khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021