Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 13./NQ-HĐND Nghị quyết vv thành lập các Tổ đại biểu HĐND TP và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021
2 11/NQ-HĐND
Nghị quyết vv phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND TP khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021
3 12/NQ-HĐND Nghị quyết vv phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND TP khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 25/06/2021
4 13,14/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hồng Hải HĐND Thành phố Hạ Long 23/06/2021
5 11,12/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Việt Hưng HĐND Thành phố Hạ Long 23/06/2021
6 05, 06/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hùng Thắng HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
7 07,08/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
8 09, 10/QĐ-HĐND
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hà Trung
HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
9 01,02/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hà khánh HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
10 03,04/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường Hà Phong HĐND Thành phố Hạ Long 22/06/2021
11 Số: 07/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tp Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
12 Số: 09/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tp Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
13 Số: 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ ủy viên UBND tp Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
14 Số: 10/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
15 02/NQ- HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND Thành khố Khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
16 01/NQ-HĐND Xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/06/2021
17 68/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
18 65/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

 

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
19 66/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hạ Long năm 2021

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021
20 69/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2021

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021