Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 45/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hạ Long- Nguồn vốn ngân sách thành phố Hạ Long; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công  ngân sách thành phố Hạ Long 2020; Danh mục các dự án thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ và thực hiện điểm dừng kỹ thuật; Danh mục các dự án đầu tư mới năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
2 Số: 44/NQ-HĐND Nghị quyết v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
3 Số: 43/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
4 Số: 42/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban kinh tế -Xã hội HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
5 Số: 41/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
6 Số: 40/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
7 Số: 39/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
8 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
9 Số: 37/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
10 Số: 36/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
11 Số 35/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hạ Long HĐND Thành phố Hạ Long 14/09/2020
12 29/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 23/07/2020
13 31/NQ-HĐND

 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND cuối năm 2019, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
14 30/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử ủy viên nhân dân thành phố Hạ Long khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
15 28/NQ-HĐND

 Nghị quyết chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
16 27/NQ-HĐND

 Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm nội dung chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
17 26/NQ-HĐND

Nghị quyết về nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
18 25/2020/NQ-HĐND

 Nghị quyết ban hành quy định về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ  2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
19 24/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
20 23/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020