Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 41/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
2 Số: 40/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
3 Số: 39/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
4 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
5 Số: 37/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
6 Số: 36/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
7 Số 35/NQ-HĐND  Nghị quyết v/v thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hạ Long HĐND Thành phố Hạ Long 14/09/2020
8 29/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 23/07/2020
9 31/NQ-HĐND

 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND cuối năm 2019, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
10 30/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử ủy viên nhân dân thành phố Hạ Long khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
11 28/NQ-HĐND

 Nghị quyết chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
12 27/NQ-HĐND

 Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm nội dung chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
13 26/NQ-HĐND

Nghị quyết về nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
14 25/2020/NQ-HĐND

 Nghị quyết ban hành quy định về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ  2016-2021

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
15 24/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
16 23/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
17 22/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ trước sát nhập và quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
18 21/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020   

HĐND Thành phố Hạ Long 16/07/2020
19 02/CT-UBND

 Chỉ thị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay    

HĐND Thành phố Hạ Long 09/07/2020