Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 68/TB-HĐND Thông báo lịch công tác tháng 10 năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 12/10/2021
2 55/TB-HĐND Thông báo lịch công tác tháng 9/2021 HĐND Thành phố Hạ Long 22/09/2021
3 23/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của TT HĐND, đại biểu HĐND TP khóa II, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 30/08/2021
4 23/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 20226 HĐND Thành phố Hạ Long 30/08/2021
5 624/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND Thành phố Hạ Long 27/08/2021
6 33/TB-HĐND Thông báo kết luận của TT HĐND TP tại hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và kết quả thực hiện NQ số 51/ NQ-HĐND HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
7 18/NQ-HĐND Nghị quyết vv phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu chi ngân sách TP năm 2020 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
8 17/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 06 tháng cuối năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
9 14/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND và phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND TP khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
10 15/NQ-HĐND Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND TP khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
11 20/NQ-HĐND
 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
12 21/NQ-HĐND Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
13 19/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
14 16/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND TP khóa I; việc triển khai thực hiện NQ số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
15 22/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
16 625/CCTHADS V/v trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND Thành phố của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 19/07/2021
17 627/UBND Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 - HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 19/07/2021
18 622/UBND; 625/UBND Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 - HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 19/07/2021
19 4645/CATP-TH Về việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 2 - HĐND thành phố khóa 2 của Công an Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 15/07/2021
20 63-68/QĐ-HĐND
Quyết định vv phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT HĐND xã Kỳ Thượng, Vũ Oai, Hòa Bình
HĐND Thành phố Hạ Long 13/07/2021