Văn bản chỉ đạo điều hành khác

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 05/TB-BCĐ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH  VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 v/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Khác 28/07/2020
2 5060/UBND-DL1

V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 26/07/2020
3 2595/BTTTT-CBC

V/v phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

Khác 14/07/2020
4 212A1/QĐ-UBND

Quyêt định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường Cao Xanh

Khác 10/07/2020
5 3830/UBND-VX1 V/v cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại Khác 10/06/2020
6 327/BCĐ 389-CQTT

Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5 năm 2020

Khác 27/05/2020
7 901/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền một số nội dung Khác 26/05/2020
8 3226/HD-UBND

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn số 7469/HD-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

Khác 15/05/2020
9 84/TTCTXH-TTĐT V/v đưa tin “ Thông cáo báo chí khai trương Ngôi nhà Ánh Dương” tại Quảng Ninh Khác 05/05/2020
10 36-CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Khác 28/04/2020
11 2748/UBND-GD

V/v tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

Khác 28/04/2020
12 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định v/v bãi bỏ quyết định 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v ban hành quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Khác 01/11/2019
13 201/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết v/v ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

Khác 30/07/2019
14 37/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025

Khác 18/02/2019
15 48/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết v/v ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020

Khác 07/12/2016