Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 9364/UBND- DL2
Ng�y ban h�nh 24/12/2019
Ng�y c� hi?u l?c 24/12/2019
Ng??i k�
Tr�ch y?u V/v thống nhất về thông tin tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020
C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Chỉ thị
T�i li?u ?�nh k�
120191228085502_9364.signed.pdf.pdf
V?n b?n kh�