Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 211 - KH/TU
Ng�y ban h�nh 23/12/2019
Ng�y c� hi?u l?c 23/12/2019
Ng??i k�
Tr�ch y?u Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố
C? quan ban h�nh Thành ủy Hạ Long
Th? lo?i Kế hoạch
T�i li?u ?�nh k�
120191228091953_KH 211.signed.pdf
V?n b?n kh�