Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 6922/BCĐ-VP
Ng�y ban h�nh 29/07/2020
Ng�y c� hi?u l?c 29/07/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

v/v tăng cường công tác giám sát cách ly y tế tại cộng đồng

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công văn
T�i li?u ?�nh k�
clip clip 120200729205658_6922.jpg
V?n b?n kh�