Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 6985/UBND-VP
Ng�y ban h�nh 30/07/2020
Ng�y c� hi?u l?c 30/07/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

V/v triển khai thực hiện thông báo kết luận số 126/TB-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công văn
T�i li?u ?�nh k�
120200731081446_6985.signed.pdf
V?n b?n kh�