Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 6900/UBND-VP
Ng�y ban h�nh 29/07/2020
Ng�y c� hi?u l?c 29/07/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

 V/v tổ chức hoạt động trở lại đối với trạm y tế phường Hà Phong  và lớp học Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính A46  29/7

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công văn
T�i li?u ?�nh k�
120200801104659_6900.signed.pdf
V?n b?n kh�