Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 393/TB-UBND
Ng�y ban h�nh 30/07/2020
Ng�y c� hi?u l?c 30/07/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 thuộc UBND thành phố Hạ Long 

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công văn
T�i li?u ?�nh k�
120200803205957_TB 393 .pdf
V?n b?n kh�