Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 7118/UBND
Ng�y ban h�nh 03/08/2020
Ng�y c� hi?u l?c 03/08/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

 V/v đảm bảo an toàn tại các vị trí có nguy cơ sạt lở và thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố 

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công văn
T�i li?u ?�nh k�
120200803210138_7118.signed.pdf
V?n b?n kh�