Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 13/ĐK-UBND
Ng�y ban h�nh 03/08/2020
Ng�y c� hi?u l?c 03/08/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

Điện khẩn v/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công điện
V?n b?n kh�