Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 7122/UBND-VP
Ng�y ban h�nh 03/08/2020
Ng�y c� hi?u l?c 03/08/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

V/v nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công văn
T�i li?u ?�nh k�
120200804163715_7122.signed.pdf
V?n b?n kh�