Văn bản chỉ đạo điều hành

v
S?/K� hi?u 7172/UBND-VP
Ng�y ban h�nh 04/08/2020
Ng�y c� hi?u l?c 04/08/2020
Ng??i k�
Tr�ch y?u

V/v triển khai thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh

C? quan ban h�nh UBND TP Hạ Long
Th? lo?i Công văn
V?n b?n kh�