Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 7373/UBND-DL1 hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh 18/10/2021
2 73/HD-HĐND Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng đối với hoạt động của HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/10/2021
3 24/NQ-TTHĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/10/2021
4 9078/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 thửa đất số 17, tờ bản đồ địa chính số 70, phường Hà Khánh, Thành phố Ha Long UBND TP Hạ Long 18/10/2021
5 1037/TB-TCKH Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2021 Khác 16/10/2021
6 25/NQ-TTHĐND Nghị quyết Ban hành quy chế làm việc của Ban pháp chế HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 15/10/2021
7 26/NQ-TTHĐND Nghị quyết ban hành Quy định hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 15/10/2021
8 15/CĐ-UBND Công điện về việc tổ chức thực hiện NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19" UBND tỉnh Quảng Ninh 15/10/2021
9 9769/UBND-KT Về việc chủ động theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng, chống Cơn bão số 8 (bão Kompasu) UBND TP Hạ Long 15/10/2021
10 7217//UBND-DL1 Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh 15/10/2021
11 435/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ công tác tham mưu triển triển khai thực hiện thông báo số 158/TB-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh UBND TP Hạ Long 15/10/2021
12 9111/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết xây tỷ lệ 1/500 các thửa đất nông nghiệp xen kẹp tại tổ 18, 19 khu 4, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 UBND TP Hạ Long 15/10/2021
13 9110/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết xây tỷ lệ 1/500 các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc khu 1,2, 3,4 phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại QĐ số 1541/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 UBND TP Hạ Long 15/10/2021
14 21-QĐ/BCĐ Quyết định về việc kiện toàn thành viên Tiểu ban Dân vận, vận động và huy động xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 15/10/2021
15 880/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 9 tháng 2021 UBND TP Hạ Long 15/10/2021
16 9684/UBND vv tổ chức triển khai thực hiện mô hình thành phố an toàn thân thiện phòng chống quấy rối xâm hại phụ nữ TP UBND TP Hạ Long 15/10/2021
17 292/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng UBND TP Hạ Long 15/10/2021
18 8775/QĐ-UBND QĐ thu hồi đất đối với Nguyễn Hải Truyền - Nông Thị cùng tại khu Trới 6, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Trụ sở huyện Hoành Bồ cũ thành trường THPT Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 15/10/2021
19 8710/QĐ-UBND QĐ Thu hồi đất của 05 hộ dân đang sử dụng tại khu Trới 4, khu Trới 5, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án đường nối từ đường tỉnh 326 đến khu dân cư đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 15/10/2021
20 6436/QĐ-UBND; 6435/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long & QĐ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 15/10/2021