Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 14538/QĐ-UBND Quyết định v/v phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND TP Hạ Long 04/12/2020
2 Số: 14539/QĐ-GQXP Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 04/12/2020
3 Số: 14540/QĐ-GQXP Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 04/12/2020
4 Số: 47/NQ-HĐND Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 04/12/2020
5 Số 84-TB/TU Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý   Thành ủy Hạ Long 04/12/2020
6 số 12012/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Điện khẩn số 18/ĐK-UBND ngày 2/12/2020 của UBND tỉnh và Thông báo số 03/TB/BCĐ ngày 1/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố UBND TP Hạ Long 04/12/2020
7 số 11937/UBND-KT V/v báo cáo kết quả thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn Thành phố và các đối tượng khác UBND TP Hạ Long 03/12/2020
8 Số 18/ĐK-UBND Điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống, dịch COVID-19 UBND tỉnh Quảng Ninh 03/12/2020
9 số:02-NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Tỉnh ủy Quảng Ninh 02/12/2020
10 Số 14392/QĐ-UBND Quyết định v/v Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 02/12/2020
11 Số 14391/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua- khen thưởng thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 02/12/2020
12 Số: 11872/UBND-VP V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh  UBND TP Hạ Long 01/12/2020
13 Số: 03/TB-BCĐ THÔNG BÁO: ý kiến chỉ đạo của BCĐ tại cuộc họp ngày 30/11/2020 Thành ủy Hạ Long 01/12/2020
14 Số: 4827/SYT-NVY V/v thông báo lịch trình danh sách tiếp xúc gần liên quan 1 trường hợp F1 của bệnh nhân 1347 Khác 01/12/2020
15 Số: 498/QĐ-UBND Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Sáng kiến thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 30/11/2020
16 Số 498/QĐ-UBND Quyêt định v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 30/11/2020
17 Số 497/QĐ-UBND Quyêt định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 30/11/2020
18 Số: 11793/UBND V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 30/11/2020
19 316/KH-UBND Kế hoạch đăng ký phúc tra quân nhân dự bị nữ chuyên môn kỹ thuật phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2020 UBND TP Hạ Long 30/11/2020
20 Số: 709/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 30/11/2020