VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nội dung Xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cơ quan dự thảo BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Chính trị
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/06/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/07/2020
File đính kèm