văn hóa - xã hội

BTV Thành đoàn Hạ Long: Lấy ý kiến Đoàn viên thanh niên vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 06/11/2020 | 07:01  | View count: 800

Nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 6/11, BTV Thành đoàn Hạ Long đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Đoàn viên thanh niên vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

80 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn đã tham gia thảo luận

80 Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia thảo luận. Trong đó tập trung các ý kiến góp ý của Đoàn viên vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đại hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Thành Đoàn định hướng một số nội dung thảo luận

Đồng chí Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành Đoàn phát biểu

Sau hội nghị do BTV Thành Đoàn tổ chức, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ triển khai lấy ý kiến và gửi văn bản về Ban Thường vụ Thành đoàn tổng hợp.Theo đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo đánh giá Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025;Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đỗ Hương