Văn phòng Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hạ Long

VĂN PHÒNG HĐND- UBND

 

 

Đồng chí: Đặng Thái Hưng

Chức vụ: Thành uỷ viên , Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP

Email: dangthaihung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Bùi Ngọc Phương 

Chức vụ: - Phó ChánhVăn phòng HĐND - UBND Thành phố  - Kiêm Trưởng ban tiếp dân 

Email: buingocphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Chu Việt Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

Email: chuvietphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hùng

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: tranviethung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: nguyenthingockhanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Thị An

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: tranthian@quangninh.gov.v

Tổ chức bộ máy