Tin tức sự kiện

Kiện toàn ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phần phường Bạch Đằng
Ngày đăng 20/08/2020 | 09:13  | View count: 221

 

Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần phường Bạch Đằng, cụ thể như sau:

1. Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường.

2. Phó Trưởng ban: Ông Lê Văn Hùng, công chức Văn hóa - Thông tin phường.

3. Các ủy viên:

(1) Bà Đỗ Thị Thu Hằng, công chức Văn phòng - Thống kê phường;

(2) Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, công chức Tài chính - Kế toán phường;

(3) Ông Phạm Thanh Tùng, công chức Văn phòng - Thống kê phường;

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần phường có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Có trách nhiệm xây dựng nội dung quy chế hoạt độngnhuận bút: biên tập tin, bài, hình ảnh, video, văn bản lên cổng thông tin thành phần của phường; Cung cấp thông tin cho cổng thông tin tổng hợp. Nghiên cứu, đề xuất Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần các biện pháp nâng cao cht lượng hoạt động của Cng thông tin điện tử Thành phố.

2. Chịu trách nhim trước Chủ tịch UBND phường về nội dung, số lượng, chất lượng của tin,i, hình ảnh, video, tính pháp lý của các văn bản; tng hợp số lượng tin bài thanh quyết toán nhuận bút hàng quý (nếu có).

3. Hoạt động theo chế độ kiêm nhim, đươc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và các khoản nhuận bút và thù lao (nếu có) theo quy định của nhà nước.

4. Chịu trách nhiêm về thông tin trước Ban Biên tập cổng thông tin đin tử Thành phố, y ban nhân dân Thành phố khi đưa thông tin trên cổng thông tin Thành ph.

5. Thực hn chế đ báo cáo đnh k và đt xuất về mi hoạt động của Cổng thông tin thành phần cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban biên tập cng thông tin đin tử Thành phố, Chủ tịch UBND phường và kiến nghị các vấn đề cần thiết nhằm phát triển, hoàn thiện cổng thông tin thành phần.