Tin tức sự kiện

TP Hạ Long tham gia hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương
Ngày đăng 12/11/2020 | 01:53  | View count: 504

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên (BCV) Trung ương tháng 7/2020 để thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ BCV các cấp và định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

 

Tại điểm cầu TP Hạ Long, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy và báo cáo viên Thành phố dự họp.

Đ/C Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Hạ Long

Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"....

Các đ/c Báo cáo viên thành phố tại điểm cầu Hạ Long

Hội nghị cũng đã nghe đại diện Ban Tổ chức T.Ư thông tin chuyên đề “Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025”. Tính đến hết ngày 28/10, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã tiến hành thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong đó, có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy và 23 Đảng bộ có tân Bí thư. 

Đáng chú ý, có 12 đồng chí được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 và đều đắc cử, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025. 22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử; 41 người tái đắc cử. 29 người là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, 12 người là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. 

Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các Đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao và nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư đã thông tin về “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ Đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X”. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế, khu vực”.

 Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tình hình kinh tế - xã hội trong nước cũng như những tình hình quốc tế và công tác đối ngoại của Đảng.

Lan Hương