Ban tuyên giáo

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy

Địa chỉ: Số 26, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP Hạ Long

Số điện thoại: 02033.826164

Email: btg.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ: Thực hiện theo Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”:

- Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Thành uỷ.

- Nhiệm vụ:

(1)Tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành uỷ, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo. Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

(2) Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ trong lĩnh vực Tuyên giáo. Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thành phố; hướng dẫn cấp uỷ các xã, phường, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ. Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

(3) Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ Thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trước khi trình Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thành uỷ.

(4) Phối hợp: Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý. Hằng năm phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố và Trung tâm Chính trị Thành phố xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

(5) Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao, như: (i1) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở. (i2) Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ. (i3) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (i4) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về triển khai các công việc liên quan đến Ban Chỉ đạo 35 Thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (i5) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm Chính trị Thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

III. TỔ CHỨC - BỘ MÁY

  1. Đồng chí: Phan Thị Hải Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912.619.118

- Địa chỉ email: phanthihaihuong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Bùi Bình Vĩ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân biên tập xuất bản, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0904.042.028

- Địa chỉ email: buibinhvi@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Dương Thị Quyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Phó Phòng Y tế Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng, Thạc sỹ Y tế công cộng.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0962.988.282

- Địa chỉ email: duongthiquyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Ngô Tiến Sỹ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tin học; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0984.984.521

- Địa chỉ email: ngotiensy.hb@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy