Tin tức thành phố

QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc tờ bản đồ địa chính số 89 và 98 tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long" được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 23/3/2017
Ngày đăng 20/10/2021 | 02:06  | View count: 90

Ngày 13/10/2021 UBND Thành phố ban hành Quyết định số: 9147/QĐ-UBND

QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc tờ bản đồ địa chính số 89 và 98 tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long" được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 23/3/2017:

 http://halongcity.gov.vn/web/guest/van-ban-chi-dao-dieu-hanh1?p_p_id=400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_id=5248&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp