TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Hành Chính Công Thành phố

2. Địa chỉ: Tòa nhà hành chính công, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Số điện thoại: 02033.822.605; 02033.819.961; 02033.819.962; 02033.819.963.

4. Email: tthcc.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hạ Long (theo Quyết định của UBND Tỉnh)
4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban, liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.
5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố trình UBND Thành phố Hạ Long xem xét, quyết định.
6. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND Thành phố Hạ Long giao.

III. TỔ CHỨC - BỘ MÁY

 

 

Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương

Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0988 307 888

Email: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Trọng

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0983368288

Email: Nguyenvantrong@quangninh.gov.vn

Đồng chí Phan Tiến Cường

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0919920918 

Email: phantiencuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí Phạm Hải Đăng

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0983015896

Email: phamhaidang@quangninh.gov.vn

 

Tổ chức bộ máy