Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 88/TTr - HĐND Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 22/10/2021
2 73/HD-HĐND Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng đối với hoạt động của HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/10/2021
3 24/NQ-TTHĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 18/10/2021
4 25/NQ-TTHĐND Nghị quyết Ban hành quy chế làm việc của Ban pháp chế HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 15/10/2021
5 26/NQ-TTHĐND Nghị quyết ban hành Quy định hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Thành phố Hạ Long 15/10/2021
6 68/TB-HĐND Thông báo lịch công tác tháng 10 năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 12/10/2021
7 55/TB-HĐND Thông báo lịch công tác tháng 9/2021 HĐND Thành phố Hạ Long 22/09/2021
8 23/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 20226 HĐND Thành phố Hạ Long 30/08/2021
9 624/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND Thành phố Hạ Long 27/08/2021
10 33/TB-HĐND Thông báo kết luận của TT HĐND TP tại hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và kết quả thực hiện NQ số 51/ NQ-HĐND HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
11 18/NQ-HĐND Nghị quyết vv phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu chi ngân sách TP năm 2020 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
12 17/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 06 tháng cuối năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
13 14/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND và phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND TP khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
14 15/NQ-HĐND Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND TP khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
15 20/NQ-HĐND
 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
16 21/NQ-HĐND Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
17 19/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
18 16/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND TP khóa I; việc triển khai thực hiện NQ số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
19 22/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của HĐND TP HĐND Thành phố Hạ Long 28/07/2021
20 625/CCTHADS V/v trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND Thành phố của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 19/07/2021