Văn phòng thành ủy

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Cấp

Chức vụ: Chánh Văn phòng Thành uỷ  

Điện thoại: 0913.268.865

Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí Bùi Thị Tú Anh

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0915093163

Email: buithituanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0936552688

Email: nguyenmanhtuan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Việt Anh

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0912797465

Email: dinhvietanh@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy