Ban dân vận

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy.

Địa chỉ: Số 26 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long. (trụ sở Thành ủy Hạ Long).

Số Điện thoại: 0203.3.692.282

Email: bdv.hl@quangninh.gov.vn

2. Chức năng - nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị: Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác Dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành ủy.

3. Tổ chức - Bộ máy:

Đồng chí: Bùi Đức Đoàn

Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Thể dục thể thao

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính.

Số điện thoại liên lạc: 0913.268.880

Địa chỉ emial: buiducdoan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Thị Thu Nguyên

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Bí thư chi bộ Ban Dân vận

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính.

Số điện thoại liên hệ: 0912.405.515

Địa chỉ email: buithithunguyen@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Công Chỉnh.

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, Thạc sĩ quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính

Số điện thoại liên hệ: 0983.725.998; 0967.371.766

Địa chỉ email: trancongchinh@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy