Ban kinh tế - xã hội

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Email:

 

Đồng chí: Bùi Thị Hải

Chức vụ: Trưởng Ban kinh tế - xã hội

Điện thoại:

Email:

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Huyền Trang

Chức vụ: Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội

Điện thoại: 

Email: 

 

   
   

Tổ chức bộ máy