Ban pháp chế

Địa chỉ: 

Điện thoại

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố

Điện thoại:

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố

Điện thoại: 

Email: 

 

   
   

Tổ chức bộ máy