Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố hạ long

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

 

 

Đồng chí: 

Chức vụ: Giám đốc  BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.626.345

Email:

 

 

Đồng chí: Hà Hữu Trọng

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Vũ Đức Cường

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.656.140

Email: vuduccuong2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Trần Minh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.816.460

Email: tranminhtuan2@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Đức Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 0983.566.848

Email: hbophamductuan@gmail.com

 

Đồng chí: Tô Xuân Ý

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 0904.690.681

Email: xuany1965@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Việt Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 0912.297.619

Email: hungtuvan2@gmail.com

 

Tổ chức bộ máy