Chi cục thống kê

Chi cục thống kê Thành phố Hạ Long

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

 

Đồng chí: Vương Thị Thúy Giang

Chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục Thống kê

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Lê Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê

Điện thoại liên hệ: 

Email:

   
   
 

 

                                                                                                

 

Tổ chức bộ máy