Chi cục thuế

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

Ông: Nguyễn Quốc Hưng

Chức vụ: Chi cục trưởng  

Điện thoại: 0912080216

 

Email: Nqhung.qni@gdt.gov.vn

Ông:  Phạm Minh Tuân

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 0913266955

Email: pmtuan.qni@gdt.gov.vn

 

Ông:  Phạm Việt Hồng

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 01234010666

Email: pvhong.qni@gdt.gov.vn

 

Ông:  Hoàng Xuân Chiêu

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0912568731 

Email: hxchieu.qni@gdt.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy