Thông tin tuyển dụng

Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào làm việc tại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Thành phố Hạ Long
Ngày đăng 10/11/2021 | 02:59  | View count: 212

Ngày 08/11/2021 UBND Thành phố ban hành Thông báo 661/TB-UBND về việc xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào làm việc tại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Thành phố Hạ Long

Thông báo  661/TB-UBND của UBND Thành phố về việc xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào làm việc tại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Thành phố Hạ Long: 

http://halongcity.gov.vn/web/guest/van-ban-chi-dao-dieu-hanh1?p_p_id=400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_id=5351&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp