Đảng ủy cơ quan chính quyền

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố

Điện thoại:

Email:

Tổ chức bộ máy