Đảng ủy khối doanh nghiệp

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TP

 

Họ và tên: Bùi Minh Tấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố

Điện thoại:

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hoa

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Lê Quang Thắng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp

Điện thoại:

Email:

Tổ chức bộ máy