Danh mục chương trình đề tài

Đề án 196 - "Đòn bẩy" xóa nghèo

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án "Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn...