Hội cựu chiến binh thành phố

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

 

Đồng chí: Lê Minh Tuyến

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố 

Điện thoại: 

Email: 

 

 

 

Đồng chí: Trần Quốc Mạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố 

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

 

 

Đlồng chí: Nguyễn Văn Huề

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố 

Điện thoại: 

Email: 

 

                                                                                                

 

Tổ chức bộ máy