Hội nông dân thành phố

Hội nông dân Thành phố

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hải

Chức vụ: TUV, Chủ tịch Hội Nông Thành phố

Địa chỉ email: 

Số điện thoại:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0936.999.176

Email:   

 

 

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy